GEO - Nový pohled na náš svět

Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah platnosti
Následující VOP platí pro každého, kdo se nechává zaregistrovat jako uživatel nabídek obsažených na internetové platformě www.geo-magazin.cz ("platforma") ("uživatel"), a to i tehdy, pokud k přístupu na platformu dochází z místa mimo ČESKOU REPUBLIKU nebo se vyvolání odehrává přes jiné URL MOTOR-PRESSE BOHEMIA (např.: www.motorpresse.cz) nebo URL z rodiny GEO International (např. www.geomagazin.sk). Platformu provozuje MOTOR-PRESSE BOHEMIA se sídlem U Krčského nádraží 36, PRAHA 4 (dále jen MOTOR-PRESSE BOHEMIA).

2. Změny VOP/právo výpovědi
MOTOR-PRESSE BOHEMIA si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv měnit. O změnách bude MOTOR-PRESSE BOHEMIA informovat na platformě. Pro právní úkony provedené před změnou platí nadále původní podmínky. Změny VOP platí za uživatelem schválené, pokud nadále využívá nabídky platformy po uplynutí jednoho měsíce od vstoupení nových VOP v platnost nebo během dvou měsíců od vstoupení změn v platnost nedá výpověď.

3. Uznání VOP jako smluvního základu/ VOP spolupracujících partnerů
Žádostí o registraci a vlastní registrací provedenou MOTOR-PRESSE BOHEMIA vzniká smlouva o užívání mezi MOTOR-PRESSE BOHEMIA a uživatelem ("smlouva o užívání"). Uživatel svou žádostí uznává platnost těchto Všeobecných obchodních podmínek a všech zvláštních podmínek užívání uvedených v bodě 1. jakožto základ smlouvy o užívání.
V případě nabídky služeb a zboží od spolupracujících partnerů MOTOR-PRESSE BOHEMIA (např., pokud jde o obsah, služby, výrobky v shopu atd.), není MOTOR-PRESSE BOHEMIA ohledně těchto služeb a zboží smluvním partnerem uživatele. Tyto smlouvy se uzavírají pouze mezi uživatelem a spolupracujícím partnerem. Platí výlučně dané Všeobecné obchodní podmínky spolupracujících partnerů.

4. Uzavření smlouvy o užívání a registrace/ právo užívání
4.1 Využívání služeb platformy vyžaduje uzavření smlouvy o užívání. Ta vzniká žádostí uživatele o registraci a registrací uživatele provedenou MOTOR-PRESSE BOHEMIA.
Registrace předpokládá, že uživatel
- zašle údaje vyžadované v registrační masce ("registrace") a
- je buď fyzická osoba starší 18 let s neomezenou způsobilostí k právním úkonům nebo právnická osoba nebo obchodní společnost podle písmene 6 Obchodního zákoníku.
Na registraci neexistuje právní nárok. MOTOR-PRESSE BOHEMIA je oprávněna odmítnout registraci, tzn. uzavření smlouvy o užívání, bez udání důvodů.
4.2 Objednávání zboží nebo využívání placených služeb navíc předpokládá, že uživatel má bydliště příp. sídlo v Německu nebo jiném členském státě Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku. V případě změny bydliště nebo přenesení sídla na jiné území toto oprávnění odpadá. Uživatel je povinen o takové změně neprodleně informovat MOTOR-PRESSE BOHEMIA. Využívání těchto nabídek navíc vyžaduje dodatečnou registraci.

5. Právo na odvolání
Smlouvu o užívání vzniklou přijetím žádosti o registraci může uživatel písemně odvolat během dvou týdnů po příchodu sdělení o registraci. Odvolání je třeba zaslat písemně MOTOR-PRESSE BOHEMIA nebo e-mailem na adresu it@motorpresse.cz. V předmětu zprávy by mělo být uvedeno "odvolání registrace MOTOR-PRESSE BOHEMIA.xx". K dodržení lhůty postačí, je-li odvolání včas odesláno. V případě včasného sdělení odvolání není uživatel vázán těmito VOP. Právo na odvolání zaniká, pokud uživatel již využil některou ze služeb platformy.

6. Výpověď
6.1 MOTOR-PRESSE BOHEMIA má právo kdykoliv vypovědět smlouvu o užívání a zrušit registraci bez udání důvodu. Tím zaniká oprávnění k využívání nabídek platformy.
Nezávisle na tom vypoví MOTOR-PRESSE BOHEMIA smlouvu a zruší registraci tehdy, pokud při přihlášení byly uvedeny nesprávné údaje, zanikly předpoklady pro registraci, došlo k porušení ustanovení těchto VOP a zvláštních podmínek uvedených pod písmenem 1. nebo existují vážné indicie, že uživatel jedná protiprávně.
Registrace bude uživateli sdělena na příslušné potvrzovací stránce, vypovězení registrace pak písemně, faxem nebo elektronickou poštou (e-mailem).
6.2 Uživatel má právo kdykoliv vypovědět smlouvu o užívání bez udání důvodu. Pokud uživatel smlouvu vypoví, zruší MOTOR-PRESSE BOHEMIA po příchodu ohlášení registraci. Výpověď je třeba zaslat v textové formě na MOTOR-PRESSE BOHEMIA nebo e-mailem na adresu it@motorpresse.cz.

7. Individuální heslo
Spolu s registrací obdrží každý uživatel individuální heslo. Uživatel nesmí heslo sdělovat třetím osobám a musí je pečlivě uchovávat, aby bylo vyloučeno jeho zneužití.
Uživatel je povinen neprodleně MOTOR-PRESSE BOHEMIA informovat, jestliže se heslo ztratí nebo je mu známo, že heslo získaly jím neoprávněné třetí osoby. Pokud uživatel neprokáže, že třetí osoba využila přístup k MOTOR-PRESSE BOHEMIA bez jeho svolení, budou veškerá prohlášení (např. objednávky) učiněná přes tento přístup přičtena uživateli. Uživatel ručí za každé zneužití třetími osobami, pokud neprokáže, že na něm nemá zavinění.

8. Získávání údajů, ochrana údajů, omezení záruky MOTOR-PRESSE BOHEMIA bude používat údaje o uživateli – získané, zpracované a uložené při registraci a využívání služeb pouze v rámci MOTOR-PRESSE BOHEMIA a podniků sdružených s MOTOR-PRESSE BOHEMIA a nebude je předávat třetím osobám, pokud k tomu nebude existovat zákonný nebo úřední příkaz nebo nebude-li předání nutné k důkazním účelům.
V případě výpovědi ze strany MOTOR-PRESSE BOHEMIA nebo uživatele bude registrace zrušena a veškeré údaje uložené o uživateli během jednoho měsíce po příchodu výpovědi k MOTOR-PRESSE BOHEMIA smazány, pokud uložení není nezbytné k plnění existujícího právního vztahu nebo k důkazním účelům. MOTOR-PRESSE BOHEMIA nepřebírá záruku za bezpečnost údajů (sdělení po chatu, offline vzkazy atd.)

9. Změny a nastavení platformy
Uživatel nemá nárok na poskytování nabízených služeb. MOTOR-PRESSE BOHEMIA si vyhrazuje právo, kdykoliv podle vlastní libosti a bez udání důvodů měnit nastavení nebo URL's platformy nebo je zcela pozastavit. Vůči MOTOR-PRESSE BOHEMIA z toho uživatelům nevznikají žádné nároky, pokud ve zvláštních podmínkách není výslovně uvedeno jinak.

10. Ručení MOTOR-PRESSE BOHEMIA
MOTOR-PRESSE BOHEMIA ručí neomezeně za úmyslné a hrubě nedbalostní jednání.
Za prostou nedbalost ručí MOTOR-PRESSE BOHEMIA pouze tehdy, pokud jeho zákonní zástupci nebo pomocní pracovníci poruší povinnost, která má podstatný význam pro dosažení účelu smlouvy ("kardinální povinnost"). V takovém případě je ručení omezeno na předvídatelnou škodu.
Výše uvedené omezení ručení neplatí pro nároky vyplývající ze zákona o ručení za výrobek a v případě poškození zdraví nebo života.
Pokud je ručení MOTOR-PRESSE BOHEMIA vyloučeno nebo omezeno, platí to i pro osobní ručení zákonných zástupců nebo pomocných pracovníků stern.de.

11. Poskytnutí práva užívání
11.1 Pokud uživatel na platformě umístí a uveřejní příspěvek chráněný autorským nebo jiným právem (zvláště pak texty a/nebo fotografie), např. fotografie, záznamy v profilech nebo příspěvky ve fórech, skupinách, hodnoceních nebo komentářích, poskytuje tak MOTOR-PRESSE BOHEMIA bezúplatně právo libovolně často a časově i prostorově neomezeně tento příspěvek prezentovat, veřejně zpřístupňovat, šířit a poskytovat ke stažení třetím osobám a to na platformě i ve všech MOTOR-PRESSE BOHEMIA provozovaných nabídkách (např. v MOTOR-PRESSE BOHEMIA, v tištěných magazínech GEO, v mobilním telefonu, v televizi a jiných formách médií). Toto právo platí i pro použití prostřednictvím odkazu na jiné webové stránky (např. RSS-Feeds, zápisy do vyhledávačů). Toto právo dále zahrnuje redakční úpravy příspěvků při zachování autorských osobnostních práv a také (u textových příspěvků) případné doplňování nebo úpravy jinými uživateli v rámci společně vypracovávaných a přepracovávaných textů na principu Wikipedie.
Použití končí okamžikem, kdy uživatel uvedené příspěvky kompletně odstraní z platformy, s výjimkou takových použití, s nimiž bylo započato již před odstraněním (např. použití v tištěných magazínech) nebo k nimž GEO nemá přímý přístup (např. odkazy na cizí stránky). Příspěvky, které byly nebo mohou být vypracovány nebo přepracovány společně několika uživateli na principu Wikipedie (např. všeobecné informace v tipech nebo shrnutích) a také příspěvky ke všeobecným tématům (fóra) nebo k zápisům jiných členů (hodnocením, komentářům, knihám hostů) po uveřejnění naopak smazány být nemohou; práva budou až potud přenášena bez časového omezení.
Použití pro reklamní účely (zvláště v rámci inzerce) probíhá po dohodě s daným autorem a s jeho souhlasem. Tato zvlášť poskytnutá práva zůstávají i po případném vypovězení smlouvy o užívání trvale MOTOR-PRESSE BOHEMIA a uvedeným podnikům.
11.2 Uživatel umístěním svého příspěvku ujišťuje, že s takto poskytnutými právy smí disponovat a dosud s nimi jinak nedisponoval.
11.3 Uživatel osvobodí MOTOR-PRESSE BOHEMIA od oprávněných nároků třetích osob uplatněných vůči MOTOR-PRESSE BOHEMIA a sdruženým podnikům s MOTOR-PRESSE BOHEMIA a jejich zákonným zástupcům a/nebo pomocným pracovníkům na základě využívání práv poskytnutých podle písmene 11.1. Uživatel tím přebírá soudní i mimosoudní náklady právní obhajoby vzniklé MOTOR-PRESSE BOHEMIA, jejím zákonným zástupcům a/nebo pomocným pracovníkům.

12. Žádná povinnost MOTOR-PRESSE BOHEMIA kontroly příspěvků uživatelů/ zodpovědnost uživatele za jím dodané obsahy/ osvobození
12.1 MOTOR-PRESSE BOHEMIA není povinna kontrolovat správnost, úplnost a řádnost příspěvků uživatelů, zvláště v oblasti community.
12.2 Uživatel ručí za to, že obsahy stahované, ukládané, šířené, veřejně zpřístupněné, prezentované a uveřejněné na základě využívání platformy, a pokud jsou v nich obsaženy odkazy na jiné stránky, pak i obsahy těchto stránek, neporušují
- zákonné předpisy a/nebo
- práva třetích osob a/nebo
- soudní nebo úřední zákazy a/nebo
- společenské způsoby a pravidla chování na internetu (netiketa, chatiketa) a/nebo
- dobré mravy
Uživatel zvláště nesmí pomocí nabídek MOTOR-PRESSE BOHEMIA stahovat, ukládat, šířit, prezentovat, veřejně zpřístupnit, uveřejnit a odkazovat na obsahy nebo vytvářet odkazy k obsahům, které
- mohou porušovat nebo omezovat osobnostní práva a/nebo ochranná práva třetích osob a/nebo
- lze považovat za pomlouvačné nebo poškozující obchod a/nebo
- lze považovat za obscénní, urážlivé, nactiutrhačné, pohoršlivé, oslavující násilí, pornografické, obtěžující, nevhodné pro mládež, rasistické, štvavé proti národům, nepřátelské vůči cizincům, pravicově radikální nebo jinak zavrženíhodné a/nebo
- obsahují nebo představují viry, objížďky ve smyslu zákona o kontrolní přístupové službě nebo nevyžádané masové zásilky (tzv. "spam") a/nebo
- vyzývají k účasti na akcích typu řetězové dopisy, pyramidové hry a gratis akcie a/nebo sledují komerční nebo jinak reklamní účely.
Výše uvedené platí m.j. i pro cestopisy, tipy, příspěvky do fór, komentáře, příspěvky a fotografie.

13. Smazání příspěvků
MOTOR-PRESSE BOHEMIA a její administrátoři jsou oprávněni kdykoliv podle své výhradní libosti smazat příspěvky nebo části příspěvků uživatelů. Nezávisle na výše uvedeném právu odstraní MOTOR-PRESSE BOHEMIA obsahy, které porušují písmeno 12.2. Obsahy ve smyslu této normy jsou také software a jiné soubory a odkazy na jiné obsahy. Na uplatnění takového opatření s ohledem na příspěvky třetích osob však uživatel nemá nárok. MOTOR-PRESSE BOHEMIA zpravidla uživatele o smazání příspěvku informuje. Na tuto informaci však nemá účastník nárok.

14. Závěrečná ustanovení
Sdělení MOTOR-PRESSE BOHEMIA uživateli probíhá prostřednictvím e-mailu. Uživatelé prohlašují, že souhlasí s tím, aby je MOTOR-PRESSE BOHEMIA informovala o inovacích platformy jakéhokoliv druhu prostřednictvím e-mailu.
Je-li pro prohlášení a právní záležitosti rozhodující datum a/nebo čas, pak je směrodatné zobrazené datum serveru a zobrazený čas serveru MOTOR-PRESSE BOHEMIA.
Pokud by některé z ustanovení těchto VOP bylo nebo se stalo neúčinné, zůstává tím účinnost zbývajících ustanovení nedotčena. Neúčinné ustanovení má být nahrazeno takovým účinným pravidlem, které se co nejvíce přibližuje ekonomickému cíli neúčinného ustanovení.
MOTOR-PRESSE BOHEMIA je oprávněna kdykoliv zčásti nebo zcela přenést poskytování veškerých služeb na třetí osoby. Na veškeré smlouvy mezi MOTOR-PRESSE BOHEMIA a uživateli je aplikovatelné právo Spolkové republiky Německo s vyloučením kupního práva OSN.
Pro uživatele, kteří jsou obchodníci, se sjednává příslušnost soudu v MOTOR-PRESSE BOHEMIA. Tato příslušnost platí i pro neobchodníky, pokud smí být sjednána podle německého občanského soudního řádu a EuGVü (dohody o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních záležitostech).
GEO International